Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Nãu-Design

Door het plaatsen van een online bestelling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Nãu-design aanvaard zijn.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website www.nau-design.be is eigendom van Nãu-design. De elektronische webwinkel van Nãu-design, een kleine onderneming met vrijstelling van BTW te Gottem met BTW-nr BE 0847.682.703, hierna Nãu-design genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Nãu-design moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Nãu-design aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, maar exclusief verzendkosten. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De prijs is afhankelijk van de geselecteerde materiaalkeuze. De prijs van het juweel, verschijnt van zodra alle variabelen zijn aangeduid. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Er wordt slechts een selectie van ons aanbod op de webshop geplaatst.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Nãu-design niet. Nãu-design is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Nãu-design is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De artikelen op onze website zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elke monitor verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Bovendien kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen aangezien deze gefotografeerd kunnen zijn door verschillende fotografen of op verschillende momenten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via stefanie@nau-design.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Nãu-design. Nãu-design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Een bestelling kan worden geplaatst via www.nau-design.be .

De bestelprocedure verloopt als volgt:
Ga naar het artikel van uw keuze, klik op de knop “in winkelmand”
U heeft nu uw gewenste artikel in de winkelmand geplaatst.
U kunt nu verder winkelen of uw bestelling afronden door naar de winkelmand te gaan
Klik op de knop “doorgaan naar afrekenen”
Om uw bestelling te kunnen verwerken, vragen wij u enkele persoonlijke gegevens in te vullen in het tabblad “uw gegevens”
In dit tabblad kunt u desgewenst een afwijkend afleveradres kiezen of kiezen om de bestelling af te halen in de winkel.
Klik op de knop “bestelling plaatsen” om bestelling te finaliseren
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van stefanie@nau-design.be

Indien u geen e-mail van ons ontvangt, gelieve ons te contacteren via  stefanie@nau-design.be.

Nãu-design is gerechtigd een bestelling (schriftelijk of via e-mail) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Nadat de betaling voltooid werd en het geld op de rekening is ontvangen, worden onze juwelen eigenhandig en zorgvuldig ingepakt. Afhalingen en leveringen vinden plaats op donderdagavond en zaterdag. Uitzonderlijk kan dit ook op een ander moment in samenspraak met de klant.

Atelier Nãu-design verbindt zich ertoe op maat gemaakte juwelen aangekocht via de webshop uiterlijk vijf à zes weken na de bevestigingsmail te laten leveren bij de klant, tenzij anders aangegeven. Al onze juwelen worden op maat gemaakt, hierdoor is deze termijn nodig om een bestelling af te ronden.

Artikelen besteld via www.nau-design.be kunnen worden geleverd in Gottem, Dentergem, Oeselgem en Deinze. Voor leveringen buiten België neemt de klant best contact op via stefanie@nau-design.be om de mogelijkheden te bespreken. 

De klant is verantwoordelijk voor de ingave van een correct adres. Nãu-design is niet aansprakelijk voor een foutieve levering. De klant draagt verzendingskosten wanneer het pakket door het ingegeven van een incorrect adres, opnieuw afgeleverd moet worden. De zending wordt pas voltooid na betaling van de kosten.

Indien men vragen heeft over de verzending kan men steeds contact opnemen met Nãu-design via mail naar stefanie@nau-design.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Nãu-design was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Nãu-design.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Nãu-design te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Nãu-design.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Nãu-design via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Deze brief of e-mail dient het volgende te bevatten:

Nummer van de bestelling, bijvoorbeeld Bestelling #1234
Omschrijving van het product, bijvoorbeeld Collier  (#12345)
Uw bankgegevens (IBAN – BIC)
Indien u een foutief of beschadigd artikel heeft ontvangen, gelieve dit ook mee te delen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Nãu-design heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Nãu-design, te Gottem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt/terugbrengt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.( verzekerde, aangetekende verzending)

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Nãu-design zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.                         
(Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.)

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen wanneer ze niet gebruikt werden om louter de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen
– artikelen waarvan de originele verpakking ontbreekt door onzorgvuldigheid van de koper
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of speciaal besteld werden voor de klant (= maatwerk)

Atelier Nãu-design kan een waardevermindering in rekening brengen bij de terugbetaling indien het behandelen van de goederen verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Nãu-design alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Nãu-design op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Nãu-design wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Nãu-design geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Nãu-design geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (= maatwerk);
  • overeenkomsten waarbij de Klant Nãu-design specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen te verrichten;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. De wettelijke garantietermijn bedraagt twee jaar.

Om een beroep te doen op de garantie, wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Nãu-design en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Nãu-design. Verzendingen met een waarde van meer dan €75 dienen verzekerd verstuurd te worden.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Nãu-design zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

Eventuele klachten of vragen kunnen gericht worden aan Atelier Nãu-design op het telefoonnummer 0032(0) 477.65.32.44 of via e-mail op stefanie@nau-design.be

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Nãu-design beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 5% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Nãu-design zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Nãu-design respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met stefanie@nau-design.be .

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Nãu-design.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Nãu-design houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kan u steeds contact opnemen met de klantendienst van Nãu-design.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Nãu-design om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Nãu-design. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Het Vredegerecht tweede kanton te Gent of de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent is bevoegd bij gerechtelijke geschillen, afhankelijk van de vordering.

Het ODR platform is via deze link consulteerbaar.

Ondernemingsgegevens

Nãu-design, 
Roterijstraat, 9800 Gottem,
Tel: 0032(0) 477.65.32.44, 
E-mail: stefanie@nau-design.be
www.nau-design.be
BTW Nr: BE 0847.682.703